GOLDEN BARBER SHOP

Personvernerklæring

INTRODUKSJON

Golden Barber Shop (heretter også: “vi”, “oss”, “vår” eller “behandlingsansvarlige”) er et luggen frisør som frisør .Vi forstår at du er oppmerksom på og bryr deg om ditt personvern, og vi tar det seriøst. Denne Personvernerklæring beskriver våre retningslinjer og praksis med hensyn til innsamling og bruk av dine personlige data, og hvilke rettigheter du har angående dem. Vi er både behandlingsansvarlig og databehandler for de behandling av personopplysninger som er tatt med hensyn til de tilbudte tjenestene. For å klargjøre databehandlingsansvarene som deles mellom oss og våre kunder (heretter også: “deg”, “din”), er behandlingsaktivitetene beskrevet fremover i denne Personvernerklæring behandlingsaktiviteter vi er behandlingsansvarlige for, med mindre annet er angitt.

Golden Barber Shop sikrer at alle behandlingsaktiviteter av personopplysningene dine er rettferdig, lovlig, åpen og i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse, spesielt med hensyn til EU:s generelle personvernforordning (GDPR). luggen frisør jobber kontinuerlig for å beskytte og sikre integriteten din gjennom tilstrekkelige sikkerhetsforanstaltninger og med prinsippene for GDPR.

BEHANDLING AV DINE PERSONLIGE DATA

KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

De følgende kategoriene av personopplysninger blir behandlet hos luggen frisør: Navn, e-post. telefonnummer

FORMÅLET FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker informasjon som vi lagrer om deg til følgende formål:

 • For å yte våre tjenester til deg. For behandles dine opplysninger i forbindelse med:

o At vi inngår en avtale med deg om våre tjenester og tilbud.

 • For å overholde lovbestemmelser, oppfylle våre lovfestede plikter, f.eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning;
 • For andre formål du har samtykket til.
PRINSIPPER FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Golden Barber Shop bruker følgende prinsipper til vår behandling av dine personopplysninger.

 1. Personopplysninger skal:
 2. behandles på en lovlig, rettferdig og åpen måte med hensyn til den registrerte («lovlighet, rettferdighet og åpenhet»),
 1. samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål og ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse formålene; viderebehandling for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål skal, i samsvar med artikkel 89 nr. 1, ikke anses som uforenlig med de opprinnelige formålene («formålsbegrensning»),
 2. være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles for («dataminimering»),
 3. være korrekte og om nødvendig oppdaterte; det må treffes ethvert rimelig tiltak for å sikre at personopplysninger som er uriktige med hensyn til formålene de behandles for, uten opphold slettes eller rettes («riktighet»),
 4. lagres slik at det ikke er mulig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for; personopplysninger kan lagres i lengre perioder dersom de utelukkende vil bli behandlet for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål i samsvar med artikkel 89 nr. 1, forutsatt at det gjennomføres egnede tekniske og organisatoriske tiltak som kreves i henhold til denne forordning for å sikre de registrertes rettigheter og friheter («lagringsbegrensning»),
 5. behandles på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene, herunder vern mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade, ved bruk av egnede tekniske eller organisatoriske tiltak («integritet og konfidensialitet»).
 1. Den behandlingsansvarlige er ansvarlig for og skal kunne påvise at nr. 1 overholdes («ansvar»).

VÅRE JURIDISKE GRUNNER FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

SAMTYKKE

du gir oss ditt konsept etter eget valg når du bestiller hos oss,Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til enhver tid. Hvis du trekker samtykket ditt, kan vi kanskje ikke hjelpe deg med sending en melding til oss.

AVTALERETTSLIGE FORPLIKTELSER

Hvis du inngår en avtale med oss og bruker våre tjenester/produkter, må vi behandle dine personlige opplysninger for å overholder våre kontraktsforpliktelser. Vi behandler kun dine opplysninger som er nødvendig for å overholder våre kontraktsforpliktelser.

RETTSLIG FORPLIKTELSE

En del av vår behandling av personopplysninger er i samsvar med våre juridiske forpliktelser i henhold til lover, forskrifter og andre bestemmelser som er gjeldende i norsk lov og unionsrett. Slike juridiske forpliktelser kan kreve at vi behandler personopplysninger for å kunne overholder våre regnskapsplikt og dokumentasjonskrav.

OPPBEVARING AV DINE OPPLYSNINGER

(lagringsbegrensning)

Dine opplysninger lagres og behandles så lenge det er nødvendig for å fullfør avtalen med deg, deretter blir den slettet. Vær oppmerksom på at vi kan behandle dine personopplysninger i lengre tid hvis det er nødvendig for å overholde en lovlig forpliktelse.

TREDJEPARTER SOM HAR TILGANG

I tillegg til Golden Barber Shop  kan andre parter få tilgang til dine personlige opplysninger. De data behandlere vi, hvis det er relevant, deler med oss av dine personlige opplysninger til er:

https://www.one.com/

Golden Barber Shop sørger for at disse data behandlere oppfyller kravene til GDPR. Vi kan også utlevere informasjon:

 • I lovebestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser;
 • Til andre parter med ditt samtykke.
OVERFØRING AV OPPLYSNINGER UTENFOR EU/EØS

Behandling av dine opplysninger finner sted i Norway Hvis vi overfør dine opplysninger utenfor EU/EØS skjer det med tilstrekkelig beskyttelsenivå. Kontakte oss hvis du vil vite mer om hvordan vi overfør dine opplysninger til en tredjestat eller en internasjonal organisasjon.

DINE RETTIGHETER

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til post@goldenbarbershop.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Du har, med visse lovbestemte unntak, flere rettigheter av alle opplysninger vi behandler om deg. (1) Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg; (2) du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende; (3) du kan, i gitte situasjoner, be oss slette opplysninger om deg selv; (4) du kan i noen situasjoner be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg; (5) dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet); (6) dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveinng, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

SIKKERHET OG SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Golden Barber Shop sikrer dine personlige opplysninger fra uautorisert tilgang, bruk eller utlevering (integritet og konfidensialitet). luggen frisør sikrer de personlige og identifiserbare opplysninger som du forsyner våre dataservere med i et kontrollert, sikkert miljø, beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk eller utlevering.

Golden Barber Shop sikrer at dine personlige opplysninger alltid er korrekte og nødvendig oppdaterte (riktighet). Dine personlige opplysninger er begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles for (dataminimering). Hvis dine personlige opplysninger ikke er brukt, slettes dem uten opphold.

AVTALE OG RETTSTVIST

Ved å bruke nettstedet, våre tjenester og / eller produkter, godtar du vilkårene i denne personvernerklæring og / eller andre avtaler vi har med deg. Hvis du ikke godtar noen av disse vilkårene, vennligst bruk ikke nettstedet, våre tjenester og / eller produkter. Du godtar at enhver tvist på grunn av vilkårene som er angitt i denne personvernerklæringen, eller enhver annen avtale vi har med deg, er styrt av norsk lov.

ÆNDRINGER OG OPPDATERINGER TIL PERSONVERNERKLÆRINGEN

Da våre tjenester og produkter endres fra tid til annen, forventes denne personvernerklæring å endres også. Vi forbeholder oss retten til å endre personvernerklæringen når som helst, av hvilken som helst grunn, uten varsel til deg, bortsett fra publisering av den endrede personvernerklæringen på07/12/2021Hvis vi har gjort betydelige endringer i personvernerklæringen kan vi e-poste deg om dette. Du bør ofte sjekke nettstedet vårt for å se den gjeldende personvernerklæring som er i kraft og eventuelle endringer som kan ha blitt gjort til det.

KONTAKTBESKRIVELSE, KLAGER OG SPØRSMÅL

Hvis du har spørsmål angående vår Personvernerklæring, kan du kontakte oss via vår kontaktskjema ved å besøke goldenbarbershop.no eller sende en e-post til post@goldenbarbershop.no.

Hvis du føler at ditt spørsmål ikke har blitt løst, kan du også sende inn en klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten i ditt land.